วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

คุณธรรมที่ได้จากโครงงาน

สรุปผลการทดลอง
            จากการทดลองนำผลผลิตที่ได้ไปใช้เปรียบเทียบกับน้ำยาล้างห้องน้ำที่ซื้อตามท้องตลาดของคณะผู้จัดทำทั้ง 5 คน พบว่า
1.      น้ำยาล้างห้องน้ำที่ซื้อตามท้องตลาดสามารถขจัดคราบสกปรกได้ดีแต่มีกลิ่นฉุนเป็นผลเสียต่อสุขภาพ และมีราคาแพง
2.      น้ำยาที่ทำจากมะกรูด สามารถขจัดคราบสกปรกได้ดีมีคุณภาพใกล้เคียงกับน้ำยาที่ซื้อและมีคุณภาพดีกว่าน้ำยาที่ทำจากเปลือกสับปะรด
กลิ่นของน้ำยาทำจากเปลือกสับปะรดหอมมากกว่าน้ำยาทำจากมะกรูดและมีฟองมากกว่า  แม้ว่าคุณภาพในการทำความสะอาดจะน้อยกว่าสูตรมะกรูด  แต่ทั้งสูตรมะกรูดและสูตรสับปะรด ก็สามารถขจัดคราบสกปรกได้ดี  ไม่ทำลายสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพราะเป็นพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นของเรา และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งสามารถทำขึ้นใช้เองได้โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ผลการนำน้ำยาล้างห้องน้ำไปใช้สอดคล้องกับคุณธรรม 8 ประการ
- นำน้ำยาล้างห้องน้ำสูตรมะกรูดกับสูตรสับปะรดไปใช้ปฏิบัติจริงกับโครงการจิตอาสาโดยล้างห้องน้ำบ้านตนเอง โรงเรียน วัด และชุมชน ซึ่งผลของการล้างห้องน้ำนี้เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับคุณธรรมขั้นพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ำใจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้


โครงงานคุณธรรม เรื่อง น้ำยาล้างห้องน้ำสูตรมะกรูดกับสูตรสับปะรด สอดคล้องกับคุณธรรมขั้นพื้นฐาน 8 ประการ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง


คุณธรรม 8 ประการ
การปฏิบัติ / กิจกรรมของโครงงาน
1. ขยัน
- มีความขยันในการศึกษาหาความรู้
- แบ่งเบาภาระผู้ปกครองและนักการภารโรงโดยล้างห้องน้ำที่บ้านตนเองและโรงเรียน วัด และชุมชน
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยช่วยกันทำโครงงานในวันหยุดเรียน
2. ประหยัด
- ผลิตน้ำยาล้างห้องน้ำขึ้นใช้เองโดยนำไปใช้กับบ้านตนเอง ใช้กับโรงเรียน ใช้กับวัด และใช้กับชุมชน และให้เพื่อนๆในกลุ่มจิตอาสาไปใช้ที่บ้านตนเอง
- ศึกษาวิธีการล้างห้องน้ำอย่างถูกต้องเพื่อประหยัดน้ำ ประหยัดน้ำยาล้างห้องน้ำและแรงงาน
- ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำยา
3. ซื่อสัตย์
- ลงมือปฏิบัติล้างห้องน้ำที่บ้านตนเองด้วยความเป็นจริงไม่โกหก
- อัตราส่วนการผสมในการทดลองทำน้ำยาล้างห้องน้ำสูตรมะกรูดกับสูตรสับปะรดต้องผสมตามความเป็นจริง ให้ตรงกับสูตรที่กำหนดไว้
- บรรจุน้ำยาล้างห้องน้ำให้ตรงตามที่ได้บอกปริมาตรไว้
4. มีวินัย
- เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบวินัยเรียบร้อยโดยการทำความสะอาดเครื่องมือก่อนแล้วจึงเก็บเข้าที่
- ใช้ห้องน้ำอย่างมีสุขนิสัยที่ดี ไม่ทำให้ห้องน้ำสกปรกเลอะเทอะ
- มีระเบียบวินัยในการรับผิดชอบโดยนำอุปกรณ์ต่างๆมาเป็นส่วนประกอบในการทำน้ำยาล้างห้องน้ำตามที่ได้นัดหมายกันไว้
- มีระเบียบวินัยในการมาร่วมกันทำโครงงานโดยนัดหมายตรงตามเวลาคุณธรรม 8 ประการ
การปฏิบัติ / กิจกรรมของโครงงาน
5. สุภาพ
- ล้างห้องน้ำด้วยความตั้งใจ ไม่เล่นขณะปฏิบัติงาน ไม่ทะเลาะหรือเกี่ยงกัน
- ปฏิบัติงานโดยแบ่งหน้าที่กัน โดยพูดจากันด้วยความสุภาพ
- ล้างห้องน้ำอย่างถูกวิธี ด้วยความสุภาพ
6. สะอาด
- ทำให้ห้องน้ำของบ้าน โรงเรียน วัด และชุมชนสะอาด
- ทำให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
- ทำให้ห้องน้ำปราศจากเชื้อโรค และไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค
- ไม่มีกลิ่นเหม็น
- ปลูกจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนทุกคนรักความสะอาดใช้ห้องน้ำอย่างมีความสุข
7. สามัคคี
- กลุ่มผู้จัดทำโครงงานและเพื่อนๆ กลุ่มจิตอาสา ร่วมมือกันขัดห้องน้ำที่โรงเรียน วัด และชุมชน
- สามัคคีกันในการจัดทำโครงงานและรวมกลุ่มจิตอาสาพัฒนาวัด โรงเรียน และชุมชน
- สามัคคีกันสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้ห้องน้ำของโรงเรียน ซึ่งเป็นของใช้ส่วนรวม จึงต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดร่วมกันด้วยความสามัคคี
8. มีน้ำใจ
- ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง นักการภารโรง ซึ่งแสดงถึงความมีน้ำใจ
- มีน้ำใจ ในการที่จะทำความสะอาดวัด และสิ่งของเครื่องใช้ของชุมชน เช่นโทรศัพท์ และเครื่องออกกำลังกายตามสวนสาธารณะ
- แบ่งปันน้ำยาล้างห้องน้ำสูตรมะกรูดกับสูตรสับปะรดให้กับครู เพื่อนนักเรียน และญาติพี่น้อง นำไปใช้ประโยชน์ในการล้างห้องน้ำ


ประโยชน์ที่ได้จากโครงงาน
1. ทำน้ำยาล้างห้องน้ำขึ้นใช้เองได้โดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
2. ได้คุณธรรมขั้นพื้นฐาน 8 ประการ โดยผ่านการฝึกปฏิบัติจริงจากการล้างห้องน้ำ
3. ได้ความรู้เพิ่มเติมจากการทำโครงงานน้ำยาล้างห้องน้ำสูตรมะกรูด กับ สูตรสับปะรด ได้แก่ สรรพคุณของมะกรูด สรรพคุณของสับปะรด กากน้ำตาล เอ็น 70 ผงฟอง เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
                ควรให้มีการทำโครงงานนี้ต่อไปสู่รุ่นน้องเพื่อทำน้ำยาล้างห้องน้ำใช้กับโรงเรียนตลอดปีการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำยาตามท้องตลาดและเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ซึ่งผ่านการฝึกปฏิบัติจริงจากการล้างห้องน้ำด้วยจิตอาสาของนักเรียนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น